0772.640.640
truong long

Đèn nhà xưởng Highbay R1

Đèn nhà xưởng Highbay R1 - 100W

Đèn nhà xưởng Highbay R1 - 100W

Mã sản phẩm HB100-V1
Đèn nhà xưởng Highbay R1 - 100W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn nhà xưởng Highbay R1 - 125W

Đèn nhà xưởng Highbay R1 - 125W

Mã sản phẩm HB125-V1
Đèn nhà xưởng Highbay R1 - 125W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn nhà xưởng Highbay R1 - 150W

Đèn nhà xưởng Highbay R1 - 150W

Mã sản phẩm HB150-V1
Đèn nhà xưởng Highbay R1 - 150W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn nhà xưởng Highbay R1 - 60W

Đèn nhà xưởng Highbay R1 - 60W

Mã sản phẩm HB60-V1
Đèn nhà xưởng Highbay R1 - 60W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn nhà xưởng Highbay R1 - 80W

Đèn nhà xưởng Highbay R1 - 80W

Mã sản phẩm HB80-V1
Đèn nhà xưởng Highbay R1 - 80W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...