0772.640.640
truong long

Đèn nhà xưởng Highbay M2

Đèn nhà xưởng Highbay M2 - 100W

Đèn nhà xưởng Highbay M2 - 100W

Mã sản phẩm HB100-Mv2.0
Đèn nhà xưởng Highbay M2 - 100W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn nhà xưởng Highbay M2 - 125W

Đèn nhà xưởng Highbay M2 - 125W

Mã sản phẩm HB125-Mv2.0
Đèn nhà xưởng Highbay M2 - 125W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn nhà xưởng Highbay M2 - 150W

Đèn nhà xưởng Highbay M2 - 150W

Mã sản phẩm HB150-Mv2.0
Đèn nhà xưởng Highbay M2 - 150W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn nhà xưởng Highbay M2 - 60W

Đèn nhà xưởng Highbay M2 - 60W

Mã sản phẩm HB60-Mv2.0
Đèn nhà xưởng Highbay M2 - 60W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn nhà xưởng Highbay M2 - 80W

Đèn nhà xưởng Highbay M2 - 80W

Mã sản phẩm HB80-Mv2.0
Đèn nhà xưởng Highbay M2 - 80W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...