0772.640.640
truong long

Bóng tuýp T8 nhôm nhựa M1

BÓNG TUÝP T8 NHÔM NHỰA M1 - 18W

BÓNG TUÝP T8 NHÔM NHỰA M1 - 18W

Mã sản phẩm T818-V
BÓNG TUÝP T8 NHÔM NHỰA M1 - 18W Sử dụng mắt LED BRIDGELUX (US) cho hiệu suất sáng cao lên tới 120 ...
BÓNG TUÝP T8 NHÔM NHỰA M1 - 9W

BÓNG TUÝP T8 NHÔM NHỰA M1 - 9W

Mã sản phẩm T809-V
BÓNG TUÝP T8 NHÔM NHỰA M1 - 9W Sử dụng mắt LED BRIDGELUX (US) cho hiệu suất sáng cao lên tới 120 ...