0772.640.640
truong long

Bộ tuýp T8 Nano E2

Bộ tuýp T8 cả máng Nano E2 - 18W

Bộ tuýp T8 cả máng Nano E2 - 18W

Mã sản phẩm B818-Ev2.0
Bộ tuýp T8 cả máng Nano E2 - 18W Sử dụng mắt LED BRIDGELUX (US) cho hiệu suất sáng cao lên tới ...
Bộ tuýp T8 cả máng Nano E2 - 36W

Bộ tuýp T8 cả máng Nano E2 - 36W

Mã sản phẩm B2818-Ev2.0
Bộ tuýp T8 cả máng Nano E2 - 36W Sử dụng mắt LED BRIDGELUX (US) cho hiệu suất sáng cao lên tới ...
Bộ tuýp T8 cả máng Nano E2 - 9W

Bộ tuýp T8 cả máng Nano E2 - 9W

Mã sản phẩm B809-Ev2.0
Bộ tuýp T8 cả máng Nano E2 - 9W Sử dụng mắt LED BRIDGELUX (US) cho hiệu suất sáng cao lên tới ...